De Groene Pluim

De Groene Pluim is ontwikkeld om bedrijven, die serieus werk maken van duurzaam ondernemen, te erkennen, te waarderen en om deze bedrijven stevig te positioneren. De Groene Pluim wordt vanuit de regionale ondernemersverenigingen op frequente basis uitgereikt. Door De Groene Pluim uit te reiken ontstaat er een voorbeeldfunctie voor andere bedrijven om (nog) bewuster duurzaam te gaan ondernemen en komt er een positieve duurzame beweging op gang. Deze beweging wordt gefaciliteerd en aangejaagd door de Stichting De Groene Pluim.

De Groene Pluim is mede tot stand gekomen naar aanleiding van de Sustainable Development Goals (Global Goals) alsmede het Klimaatakkoord van Parijs en het Nationaal en Provinciaal Energie akkoord.

Om in aanmerking te komen voor De Groene Pluim dient een bedrijf op haar eigen wijze actief bij te dragen aan de Global Goals en levert zij een aanzienlijke bijdrage aan innovatieve verduurzaming van de productieketen. Tenslotte is het belangrijk dat het bedrijf gemotiveerd en enthousiast is om haar inspiratie, kennis en ervaring te delen en uit te dragen naar nadere bedrijven. Tenslotte vormen De Groene Pluim houders een actief netwerk op het gebied van duurzaam ondernemen.

In principe kan ieder bedrijf in aanmerking komen voor De Groene Pluim ongeacht de grootte van het bedrijf en ongeacht welke branche. Het is dus zeker niet exclusief voor grote industriële bedrijven. Ieder bedrijf dat een actieve bijdrage levert op het gebied van duurzaam ondernemen en deze zichtbaar kan maken, komt voor De Groene Pluim in aanmerking.

Geselecteerde Global Goals voor De Groene Pluim
De volgende Global Goals vormen het vertrekpunt van de ontwikkeling van De Groene Pluim.

Eerlijk werk en economische groei
Dit betreft het creëren van fatsoenlijke banen en economische kansen voor iedereen, oftewel arbeidsparticipatie. Daarnaast betreft dit ook de verantwoordelijkheid die een werkgever neemt ter bevordering van individuele groei door het aanbieden van opleidings- en trainingsprogramma’s. Ontwikkeling gericht op de toekomstbestendigheid van de organisatie en die van de individuele medewerker.

Verantwoorde consumptie en productie
Dit doel betreft het verminderen van onze negatieve impact op de planeet door duurzaam te produceren. Het bedrijfsleven heeft een belangrijke taak te vervullen bij de reductie van afval en het hergebruik van materialen. Verduurzaming van de productieprocessen is hiervoor nodig en samenwerking met andere bedrijven kan krachtige oplossingen bieden. Innovatie ter bevordering van het verduurzamen van het productieproces.

Klimaatactie
Dit doel gaat over het omgaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Het is van essentieel belang dat we onze vaardigheden inzetten om te strijden tegen klimaatverandering door zo min mogelijk energie te gebruiken: besparen en een transitie maken door zoveel mogelijk duurzame energie te gebruiken.

Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Dit doel betreft actieve kennisdeling en samenwerking, het gaat ook over onverwachte duurzame verbindingen om de Global Goals te realiseren. Niemand kan dit alleen en het huidige tijdperk vraag meer dan ooit om ‘ketengericht denken en opereren’. Dit geldt voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

De geselecteerde goals sluiten aan bij de aandachtsgebieden van de ondernemers, zoals personeel, energietransitie, duurzame productie en vervoer. Op deze wijze kunnen bedrijven zowel individueel als in samenwerkingsverband, gericht op de Global Goals, met elkaar optrekken. Werken aan een regio die gefundeerd behoort tot de koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen, zowel landelijk als Europees.

Hoe werkt De Groene Pluim?

Stap1: Meld u aan aan via www.degroenepluim.nl
Stap 2: Vul snel en eenvoudig uw activiteiten op de Global Goals in
Stap 3. Bij voldoende score kunt u verder met het selfsassessment
Stap 4. Evaluatie van het resultaat door ervaringsdeskundigen
Stap 5. U ontvangt een terugkoppeling van het resultaat
Stap 6. Indien u excelleert op de geselecteerde Global Goals kunt u voorgedragen worden voor De Groene Pluim

Wilt u meer weten of meedoen? Kijk vanaf 13 november op www.degroenepluim.nl en doe mee!