Bedrijvenmarkt

Biobased Economy Bergen op Zoom

Zuid-West Nederland (Biobased Delta) is met traditioneel sterke en innovatieve sectoren als chemie en agrofood bij uitstek geschikt voor pioniers in de Biobased Economy. Centraal gelegen in de Biobased Delta ligt de gemeente Bergen op Zoom. De Gemeente stimuleert op de beleidsterreinen economie, cultuur, duurzaamheid en onderwijs, innovatieve ontwikkelingen die hier een bijdrage aan leveren. Zo participeert en investeert de Gemeente Bergen op Zoom in de Green Chemistry Campus en poppodium Gebouw-T, als eerste biobased poppodium in Nederland. In gemeentelijke inkooptrajecten krijgen biobased producten voorrang, daar waar mogelijk.

Deelootoo

Elektrische Deelauto’s voor bedrijven en particulieren. Wij zorgen dat bedrijven en particulieren op een laagdrempelige en simpele manier gebruik kunnen maken van duurzame mobiliteit. Door samen gebruik te maken van de voertuigen, blijven de kosten laag, zijn er minder auto’s nodig en ontstaat er meer sociale cohesie.

Stichting WasteWorld

WasteWorld is een avontuurlijke plek waar kinderen, ouders en opa’s en oma’s op een eerlijke, ludieke en vermakelijke manier kennis maken met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van afval. Afval is FUN, INNOVATIE en EDUCATIE. Het infotainment themepark WasteWorld is dé verbindende factor voor alles en iedereen die begaan is met een schonere wereld.

Werkgevers Servicepunt

Goed personeel is een voorwaarde voor succes, maar hoe organiseert u dit? Hoe geeft u invulling aan de banen in het kader van de Participatiewet en uw sociaal ondernemerschap? Vindt u uw weg nog binnen alle subsidies en regelingen? WerkgeversServicepunt West-Brabant helpt u hierbij; van advies tot uitvoering. Het kost u niets. Het levert u sociaal en economisch voordeel op.

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee vestigingen: Den Bosch en Venlo. Het is een middelgrote hogeschool waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Onze kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en eigenwijs. De HAS richt zich op drie kernactiviteiten: onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling. HAS Hogeschool heeft 3300 voltijdstudenten die studeren aan zowel Nederlandstalige als Engelstalige bacheloropleidingen. Via Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen volgen daarnaast 300 cursisten verschillende bedrijfsopleidingen en is de instelling actief op het gebied van onderzoek en advies. Bij de HAS werken 500 medewerkers. Wij geloven dat we door het continu prikkelen en ontwikkelen van talenten iets wezenlijks bijdragen aan een sterke agrofoodsector en leefomgeving.

Nederland Circulair

Het programma Nederland circulair! stimuleert mensen en organisaties om circulair te ondernemen en innovatiever te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Circulairondernemen.nl is de online community van het programma Nederland circulair! Behalve de community organiseren we ook praktische activiteiten en bieden we handige tools om het bedrijfsleven ‘circulair’ verder te helpen. Nederland circulair! wordt ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en uitgevoerd door MVO Nederland, Circle Economy, De Groene Zaak, Het Groene Brein, Sustainable Finance Lab en RVO.nl.

Groene verhalen

Een initiatief dat ontstaan is vanuit de idealistische overtuiging dat een leef-, school- en bedrijfsomgeving waardevoller wordt door het toepassen van storytelling op groene daken en groene speelgelegenheden.

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven en anderen. Hierbij houden we rekening met de belangen van de samenleving en bereiden ons voor op toekomstige ontwikkelingen.

Cirkellab

Cirkellab specialiseert zich op de kansen die een regionale, circulaire economie biedt. Vanuit economische, duurzame, en maatschappelijke ontwikkelingen zien we inmiddels breed draagvlak en urgentie om slimmer om te gaan met grondstoffen, materialen, producten en afval – een circulaire aanpak brengt al deze doelstellingen bij elkaar tot versterkende oplossingen. Met uitgebreide ervaring op elk van de benodigde deelgebieden, richt Cirkellab zich op deze synergie om te komen tot concrete aanpak en businesscases die overheden en bedrijven in staat stellen om bedrijfs- en maatschappelijke uitdagingen om te zetten in kansen, oplossingen en businesscases. Op regionale schaal krijgen we deze synergie als eerste concreet: uitwisseling van energie en materialen, innovatie, lokale werkgelegenheid, samenwerking en vertrouwen kenmerken de nieuwe, regionale, circulaire economie.

Green Chemistry Campus

De biobased economy waarin hernieuwbare grondstoffen fossiele grondstoffen vervangen, is steeds zichtbaarder. Bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten leveren graag een bijdrage aan deze nieuwe realiteit. Omdat ze er brood in zien, omdat ze een bijdrage willen leveren aan een duurzame samenleving, omdat ze risico's willen ondervangen of omdat ze zichzelf genoodzaakt zien door veranderende wet- en regelgeving of de publieke opinie.

Stichting Stimular

Stichting Stimular vertaalt de groeiende vraag om duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor MKB-bedrijven, brancheverenigingen, overheidsorganisaties en zorgaanbieders. Bedrijven en organisaties maken een vliegende start met onze praktische instrumenten zoals de Milieubarometer, MVO-balans en Kansen bij Verkassen. Tips en praktijkervaringen delen we via DuurzaamMKB.nl en DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl. Ons doel is dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers.

REWIN

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. REWIN informeert en faciliteert bij kantoor- en bedrijfsvestiging en versterkt de topsectoren maintenance, logistiek en biobased economy in de regio. REWIN promoot West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats en acquireert vestigers van buiten de regio. Ook brengt REWIN bedrijven en kennisinstellingen samen in clusters voor nieuwe innovatieve bedrijvigheid en zorgt voor het aansluiten van de clusters op stimuleringsprogramma’s van de provincie, het Rijk en Europa. Binnen de clusters ontwikkelt REWIN business cases die via concrete investeringsplannen nieuwe banen opleveren. Daarnaast wordt de concurrentiepositie van bedrijven verstevigd zodat banen ook behouden blijven. REWIN initieert, stimuleert en verbindt en vormt sinds 1986 een spin in het web van economisch West-Brabant.

COBALA

COBALA ontwikkelt unieke programma’s om uw persoonlijke veerkracht en de veerkracht van organisaties binnen 6 maanden significant te verbeteren. Onze programma’s worden afgestemd op wat uw persoonlijke situatie nodig heeft. De werkwijze van COBALA is Personalised en Interdisciplinair. Het resultaat: u voelt zich gezonder, gelukkiger en u bent productiever op het werk en privé. COBALA draagt bij aan het verhogen van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en verlaging van verzuimkosten. Wij ontwikkelen op maat programma’s voor preventie van burn-out, beroepsziekten etc. Langdurig zieke medewerkers ondersteunen wij om binnen 6-9 maanden terug te keren in eigen werk. Inmiddels blijkt dat door deelname aan onze programma’s minder medicijnen en zorg nodig zijn. COBALA draagt bij aan een hogere performance, meer winst, beter milieu en lagere zorgkosten. Een betere economie met meer innovatie. Winst voor iedereen door een duurzame benadering van gezondheid. www.goodcarefeelsbetter.com

AXXIA Duurzaam Ondernemen

AXXIA, in betekenis ‘meerwaarde, is een ‘adviescoöperatie’ op het gebied van milieu, (leef)omgeving en duurzaamheid. De coöperatie richt zich op bedrijven en overheden. We beogen bij bedrijven het bewustzijn van de impacts op én de afhankelijkheid van het Natuurlijk kapitaal te vergroten en streven naar “Impact neutraal Ondernemen”. De (semi)overheid heeft als tweede groep veelal een beherende, initiërende en faciliterende taak in de leefomgeving en kan bijdragen aan versterking van ons Natuurlijk kapitaal. De juiste balans tussen ondernemen en omgeving leidt tot “waarde-creatie en meerwaarde”: dat is waar we voor staan. “Think Global, act Local”. AXXIA stelt (onvermijdelijke) Impacts vast en organiseert de compensatie daarvan.

En meer..