Gemeente Visie

Gemeente Bergen op Zoom

Duurzame ontwikkeling is een continu proces dat volop kansen biedt om lokaal bewuste keuzes te maken voor Mens, Milieu en Maatschappij. Vandaag dingen doen waar je morgen trots op bent - en dit uitdragen. De rol voor de gemeente is geconcretiseerd in vier pijlers: maak mogelijk; moedig aan; betrek mensen; en geef het goede voorbeeld. We zoeken de oplossingen dichtbij, samen met ondernemers, inwoners , onderwijsinstellingen en organisaties. Zo streven we niet naar een duurzame ‘gemeente’, maar naar een duurzame ‘gemeenschap’.

Yvonne Kammeijer: "Wanneer kunnen we zeggen dat het goed gaat met de duurzame ontwikkeling van Bergen op Zoom? We kunnen mooie beleidsplannen maken over energieverbruik, over klimaatadaptatie, over biodiversiteit. Maar een geslaagd, aansprekend project zegt meer dan een beleidsplan. Natuurlijk is alles ‘meetbaar’ te maken maar het moet vooral ‘merkbaar’ zijn."

Contactpersoon Gemeente Bergen op Zoom: Carl Samuels, Adviseur Duurzame Ontwikkeling, c.samuels@bergenopzoom.nl

Gemeente Breda

Duurzaamheid is geen geïsoleerd beleidsterrein. Het is een manier van denken en doen waarbij balans wordt gezocht tussen mens, milieu en middelen. We werken samen met de stad, we verbinden partijen en initiatieven. We beperken ons niet tot één manier van samenwerken, we benutten netwerken, communities en verdergaande samenwerking in projecten. In gesprek blijven met de stad is van belang. Bij diverse thema’s, waaronder klimaat dienen ontwikkelingen zich juist aan doordat bedrijven, burgers of onderwijs nieuwe kansen zien. Hier zitten vaak naast milieuwinst ook mogelijkheden voor nieuwe bedrijfsactiviteiten aan vast. Hier is de rol van de overheid dit vooral te faciliteren totdat het (na korte tijd) op eigen benen verder kan.

Paul de Beer: “Ik vind het fantastisch om te zien hoeveel mensen, bedrijven en organisaties bezig zijn met duurzaamheid. Door alternatieve vervoersmiddelen, door maatregelen in- en om het huis en door bewustwording van de impact die we hebben op ons milieu en leefklimaat. Werken aan duurzaamheid is een heleboel stappen de goede richting op. Op al die verschillende terreinen en schaalniveau’s. Duurzaamheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. En daarom is samen in de regio werken aan duurzaamheid zo belangrijk. Goede ideeën moeten gedeeld worden. Inspiratie moet de ruimte krijgen om te groeien. Met elkaar kunnen we nóg grotere stappen zetten.”

Contactpersoon Gemeente Breda: Bart van Oort, Beleidsadviseur Duurzaamheid, b.van.oort@breda.nl

Gemeente Roosendaal

Duurzaamheid gaat voor de gemeente Roosendaal over de vraag hoe je de maatschappij zo organiseert, dat Roosendaal zich kan blijven ontwikkelen, nu en in de toekomst. Het is onze missie om duurzaamheid niet alleen als planologisch instrument in te zetten, maar ook als sociale en groene maatstaf en als economisch model. Doel is dat Roosendaal ook in de toekomst een prettige gemeente blijft om in te wonen, werken en recreëren.

Toine Theunis: "Roosendaal gelooft in de economische kracht van een duurzame samenleving. Onze regio kent veel bedrijvigheid en heeft veel potentie om slimme verbindingen te leggen. Het is aan overheden, ondernemers en inwoners om elkaar actief op te zoeken en die potentie te verzilveren. Ik weet zeker dat deze regiotop daar een goede bijdrage aan gaat leveren."

Contactpersoon Gemeente Roosendaal: Carl Samuels, Adviseur Duurzame Ontwikkeling, c.samuels@bergenopzoom.nl